Σε ένα δίκτυο υπολογιστών ως πόροι ορίζονται των σύνολων των κόμβων οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με γραμμές επικοινωνίας ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή των δεδομένων. Για παράδειγμα πόροι του δικτύου είναι τα τερματικά, οι εξυπηρετητές (Servers) και οι εκτυπωτές. Πόροι επίσης θεωρούνται και οι συσκευές διασύνδεσης όπως οι δρομολογητές (routers), οι επαναλήπτες (repeaters), οι διανομείς (hubs) και οι γέφυρες (bridges).

Οι πόροι που παράγουν ή καταναλώνουν την πληροφορία λέγονται τερματικοί κόμβοι ενώ αυτού που μεταφέρουν αλλά δεν παράγουν ή καταναλώνουν λέγονται τηλεπικοινωνιακοί κόμβοι.