Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (Αγγλ: Bit rate) αναφέρεται στην ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μέσα από ένα επικοινωνιακό κανάλι.

Στη σειριακή μεταφορά ψηφιακών δεδομένων χρησιμοποιείται ο όρος ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων. Ο ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων (bit rate) αναφέρεται στο πλήθος των bit που περνάνε από ένα σημείο του καναλιού δεδομένων σε ένα χρονικό διάστημα. Μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (bits per second, bps).

Στη μετάδοση αναλογικά διαμορφωμένων ψηφιακών σημάτων χρησιμοποιείται ο όρος ρυθμός μετάδοσης συμβόλων. Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων (baud rate) ορίζεται το πλήθος των συμβόλων που διέρχονται από ένα σημείο του καναλιού σε ένα χρονικό διάστημα. Μετριέται σε bauds. Αν η τεχνική διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται αντιστοιχεί σε ένα bit, τότε το baud rate ταυτίζεται με το bit rate.