Το επικοινωνιακό κανάλι ορίζεται το μέσο μετάδοσης που πραγματοποιεί την σύνδεση μεταξύ πηγής και προορισμού. Μπορεί να είναι ένα ζευγάρι μεταλλικά σύρματα, ή τηλεφωνικό καλώδιο, μια οπτική ίνα ή ακόμα και ο ελεύθερος χώρος μέσα στον οποίο διαδίδεται το ακτινοβολούμενο σήμα.

Εξαιτίας φυσικών περιορισμών το κανάλι δεν έχει την ίδια συμπεριφορά σε όλες τις συχνότητες και έτσι το σήμα κατά την διέλευση του μέσα από το κανάλι υφίσταται παραμόρφωση. Εκτός από την παραμόρφωση το σήμα υφίσταται και εξασθένιση ή λερώνεται από απρόβλεπτα ηλεκτρικά σήματα που αναφέρονται ως θόρυβος (noise).

Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η μετάδοση της πληροφορίας μέσω ενός καναλιού είναι η χωρητικότητα και το εύρος ζώνης του καναλιού.