Ως Σκαιές πύλες αναφέρονται στην επική ποίηση των Ελλήνων συγκεκριμένο σημείο της οχύρωσης της Τροίας, πίσω από το οποίο βρίσκονταν τα ανάκτορα του Πριάμου. Τις Σκαιές πύλες γκρέμισαν οι Τρώες προκειμένου να φέρουν τον δούρειο ίππο στην πόλη. Η ύπαρξη τέτοιας ονομασίας κατ' αντιγραφή του θρακικού σκαιό τείχος, οδήγησε κάποιους να υιοθετήσουν την άποψη ότι οι Τρώες ανήκαν σε θρακικά φύλα. Οι σκαιές πύλες στην ελληνική μυθολογία είναι πύλες τις οποίες διαβαίνει ο ψυχοπομπός Ερμής μαζί με την ψυχή που καθοδηγεί για την Αχερουσία λίμνη. Είναι οι Δυτικές Πύλες (εξ αριστερών, καθώς οι αρχαίοι προσευχόταν στραμμένοι προς τον βορά )Ιλ. α'500 <και λάβε γούνων σκαιῆι , (αριστερά) δεξιτερῆι δ' ἂρ...> .