Με τον όρο στίγμα αγκυροβολίας (anchor position) χαρακτηρίζεται το γεωγραφικό στίγμα στο οποίο έχει ποντίσει την άγκυρά του ένα πλοίο.

Στην περίπτωση αγκυροβολίας με δύο άγκυρες (δύο σημεία) και ανεξάρτητα αν έχει γίνει με αμφιδέτηση, (ενωμένες οι καδένες με αμφιδετικό στρεπτήρα), στίγμα αγκυροβολίας χαρακτηρίζεται η θέση της πλώρης του πλοίου με το συνοδευτικό χαρακτηρισμό "περίπου" (περ.).

Το στίγμα αγκυροβολίας σημειώνεται στο ναυτικό χάρτη με την ένδειξη της ώρας Γκρήνουϊτς (GMT) ή τοπικής ώρας (LMT) και καταγράφεται στο Ημερολόγιο Γεφύρας του πλοίου. Η καταχώρηση αυτή είναι πολύ σημαντική τόσο με οικονομική σημασία (άφιξη, αναμονή, σταλίες, κ.λπ.), όσο και σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας όπου αλλάζουν οι υποχρεώσεις του αγκυροβολημένου πλοίου με εκείνου του θαλασσοπλοούντος.

Σε περιπτώσεις προβλεπόμενου παρατεταμένου χρόνου αγκυροβολίας απαιτείται προηγουμένως ενημέρωση της αρμόδιας τοπικής λιμενικής Αρχής, ή της Αρχής εκμετάλλευσης του λιμένος για λήψη οδηγιών προσδιορισμού στίγματος αγκυροβολίου.

  • Το στίγμα αγκυροβολίας δεν πρέπει να συγχέεται με τον κύκλο αναπρώρησης που αφορά χώρο ασφαλούς περιστροφής πλοίου "επ΄ αγκύρα".