Έστω ένας χώρος πιθανότητας και μια πραγματική τυχαία μεταβλητή πάνω σε αυτόν. Η συνάρτηση με

ονομάζεται συνάρτηση κατανομής (σ.κ., ή αθροιστική συνάρτηση κατανομής, α.σ.κ.) της τυχαίας μεταβλητής.

Παραδείγματα συναρτήσεων κατανομής.

Για μια διακριτή τυχαία μεταβλητή που παίρνει τιμές x1, x2, ... με πιθανότητα p(xi) = P(Χ=xi) η αντίστοιχη συνάρτηση κατανομής ισούται με

Για μια συνεχή τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f η αντίστοιχη συνάρτηση κατανομής ισούται με

Ιδιότητες

Επεξεργασία

Μια συνάρτηση κατανομής είναι αύξουσα και δεξιά συνεχής. Επίσης ισχύει

 

Η πιθανότητα μια τυχαία μεταβλητή να παίρνει τιμές σε ένα διάστημα είναι

 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία