Στη Γεωλογία με τον όρο σχηματισμός ή γεωλογικός σχηματισμός, χαρακτηρίζεται η θεμελιώδης τυπική λιθοστρωματική ενότητα μιας γεωγραφικής περιοχής, που αποτελείται από ένα σύνολο γεωλογικών στρωμάτων, (π.χ. ιζηματογενών, εκρηξιγενών ή και μεταμορφωσιγενών πετρωμάτων).

Ειδικότερα κάθε τέτοιος σχηματισμός υποδιαιρείται σε γεωλογικά μέλη, ενώ πολλοί μαζί γεωλογικοί σχηματισμοί συνιστούν μια γεωλογική ομάδα.