Σωματείο

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Σωματείο ή σύλλογος είναι μια ένωση δύο ή περισσότερων ατόμων με κοινό συμφέρον ή στόχο. Υπάρχουν σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού, σωματεία που ασχολούνται με κοινωνικές δράσεις κλπ..

Το μπαρ του Savile Club στο Λονδίνο

Ο θεσμός στην Ελλάδα

Επεξεργασία

Το σωματείο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.[1]

Ως σωματείο ορίζεται ένωση τουλάχιστον είκοσι προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό και απέκτησε νομική προσωπικότητα, αφού εγγράφηκε σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του.

Τα σωματεία διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 78-106), αλλά και για ορισμένες κατηγορίες σωματείων έχουν συμπληρωματική εφαρμογή ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, όπως για τα αλληλοβοηθητικά σωματεία (ν. 281/1914), για τα εργατοϋπαλληλικά σωματεία (ν. 1264/1982), για τα επαγγελματικά σωματεία (ν. 1712/1987), για τα αθλητικά σωματεία (ν. 2725/1999).

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία