Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Ελλάδα)

(Ανακατεύθυνση από Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών)

Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) ιδρύθηκε το 1978 (άρθρο 15 του νόμου 820/1978[1]) και είναι το επίσημο εκτιμητικό όργανο της Πολιτείας. Εδρεύει στους Αμπελοκήπους (Αθήνα).

Είναι αρμόδιο για την εκτίμηση ακίνητων, κινητών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο φορολογίας. Παραδείγματα των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να εκτιμηθούν από το ΣΟΕ είναι ακίνητα, μετοχές εταιριών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ, έργα τέχνης, κλπ. Με το άρθρο 39 του νόμου 1041/1980[2], το ΣΟΕ μπορεί να εκτιμήσει και περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας. Με βάση το άρθρο 22 του νόμου 2753/1999[3], είναι υποχρεωμένοι να στρέφονται στο ΣΟΕ για εκτιμήσεις:

  • το Ελληνικό Δημόσιο
  • τα ΝΠΔΔ
  • οι ΔΕΚΟ
  • οι ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού
  • τα φιλανθρωπικά ιδρύματα
  • και τα κληροδοτήματα

Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Το 2010 το ΣΟΕ είχε στο δυναμικό του 10 ορκωτούς εκτιμητές, 2 βοηθούς ορκωτούς εκτιμητές, 4 εμπειρογνώμονες εκτιμητές και 4 συνεργάτες.

Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών έχει διακόψει την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4152/09-05-13 (παράγραφος Γ΄-Ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών). Το εκτιμητικό έργο εκτελείται από εκτιμητές, οι οποίοι ανήκουν στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Το μητρώο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση www.minfin.gr από το οποίο Δημόσιες Υπηρεσίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να επιλέγουν εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων και η αμοιβή τους αποτελεί προϊόν ελεύθερης συμφωνίας, χωρίς προκαθορισμένα ποσοστά ή κατώτατες αμοιβές.

Πηγές Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Ν. 820/1978 Εθνικό Τυπογραφείο
  2. Ν. 1041/1980 Εθνικό Τυπογραφείο
  3. Ν. 2753/1999 Εθνικό Τυπογραφείο