Τομέας p: Η υποστιβάδα p περιέχει το πολύ έξι ηλεκτρόνια γι’ αυτό και ο τομέας p περιλαμβάνει έξι κύριες ομάδες στοιχείων. Οι ομάδες αυτές είναι η ομάδα του βορίου, του άνθρακα, του αζώτου, του θείου, των αλογόνων και των ευγενών αερίων και μπορούν να ονομαστούν:

με βάση τους τομείς : p1 p2 p3 p4 p5 p6
με την κλασική αρίθμηση : IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA ή 0
με τη νέα αρίθμηση ομάδων : 13 14 15 16 17 18

Έτσι, το 7Ν :1s2 2s2 2p3 μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στο τομέα p και στην ομάδα p3, ή VA ή 15.