Τόνος (μονάδα μέτρησης)

μονάδα μάζας

Ο τόνος είναι μια μονάδα μέτρησης της μάζας που λανθασμένα χρησιμοποιείται στις μέρες (από μη επιστήμονες) και ως μονάδα βάρους. Ένας τόνος ισοδυναμεί με 1.000 κιλά (χιλιόγραμμα) που είναι μία από τις επτά θεμελιώδεις μονάδες μέτρησης του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων. Παρότι ο τόνος δεν είναι ορισμένος ως μία θεμελιώδης μονάδα μέτρησης (εν αντιθέσει με το κιλό), αναφέρεται στο μετρικό σύστημα και συμβολίζεται με το γράμμα t, αλλά για να ξεχωρίζει από άλλες μονάδες με το ίδιο όνομα αναφέρεται και με την εξήγηση μετρικός τόνος (Metric Ton) ή με τα γράμματα ΜΤ ή mt.  

Στο αμερικανικό σύστημα μονάδων βάρους, με τον όρο τόνος (ton) περιγράφεται και ο short ton, ο οποίος αντιστοιχεί σε 0,907 t (2.000 pounds). Μια άλλη ακόμη μονάδα με το όνομα τόνος είναι στο Βρετανικό Σύστημα μονάδων, ο long ton, ο οποίος αντιστοιχεί σε 1,016 t (2.240 pounds).

Ακριβείς αντιστοιχίες Επεξεργασία

  • 1 t = 1.000 kg = 1.000.000 g (Μετρικό Σύστημα, SI), αναφέρεται και ως metric ton
  • 1 short ton = 907,18474 kg (Αμερικανικό σύστημα μονάδων)
  • 1 long ton = 1016,0469088 kg (Βρετανικό σύστημα μονάδων)

Παράγωγες μονάδες Επεξεργασία

Για πολλαπλάσια του τόνου, είναι πιο συνηθισμένο να αναφέρονται για παράδειγμα, εκατομμύρια τόνοι. Οι μονάδες κιλοτόνος, μεγατόνος, και γιγατόνος χρησιμοποιούνται συνηθέστερα για την ενέργεια πυρηνικών ή εκρηκτικών συμβάντων, ως προσεγγιστικές τιμές με μικρή ανάγκη διάκρισης μεταξύ μετρικών τόνων και άλλων τόνων.

Τόνοι Γραμμάρια
Πολλαπλάσιο Όνομα Σύμβολο Πολλαπλάσιο Όνομα Σύμβολο
100 τόνος t 106 μεγαγραμμάριο Mg
103 κιλοτόνος kt* 109 γιγαγραμμάριο Gg
106 μεγατόνος Mt 1012 τεραγραμμάριο Tg
109 γιγατόνος Gt 1015 πεταγραμμάριο Pg
1012 τερατόνος Tt 1018 εξαγραμμάριο Eg
1015 πετατόνος Pt 1021 ζεταγραμμάριο Zg
1018 εξατόνος Et 1024 γιοταγραμμάριο Yg
  • Το μη επίσημο σύμβολο "kt" χρησιμοποιείται κάποιες φορές για τον κόμβο, μονάδα ταχύτητα πλοίων στη θάλασσα, δεν πρέπει να συγχέεται με τον κιλοτόνο.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  • What is a metric ton?, Brendan McGuigan, wiseGEEK, ανακτήθηκε στις 25 Ιουλίου 2009 (Αγγλικά)