Υδροξύλιο

μονοσθενής χημική ρίζα οξυγόνου-υδρογόνου, με χημικό σύμβολο ΟΗ

Το υδροξύλιο, (hydroxyl), ή ρίζα υδροξυλίου ή υδροξυλομάδα, είναι η μονοσθενής χημική ρίζα οξυγόνου-υδρογόνου, με χημικό σύμβολο ΟΗ, η οποία και απαντάται σε μεγάλο πλήθος χημικών ενώσεων, όπως για παράδειγμα στις αλκοόλες, στο νερό, στα υδροξείδια μετάλλων, στα υδροξυοξέα κ.α. καθώς επίσης και στα διαλύματα των Βάσεων και των βασικών αλάτων ως ανιόν OH-.

διαφορετικοί τύποι αλκοολών: μεθανόλη (1), αιθανόλη (2), 2-προπανόλη (3), τριτ-βουτανόλη (4)

Σε ελεύθερη κατάσταση (δεν υφίσταται στη φύση) το υδροξύλιο είναι εξαιρετικά δραστικό, έχει παρατηρηθεί η ύπαρξή του στις φλόγες κατά τη διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου, καθώς και σε άλλες διεργασίες. Επίσης έχει ανιχνευθεί ως συστατικό της μεσοαστρικής ύλης.