Υπεργίγαντας αστέρας ή αστέρας υπεργίγαντας χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε αστέρας του οποίου η διάμετρος είναι μεγαλύτερη από το εκατονταπλάσιο της ηλιακής.

Ο ε του Ηνίοχου είναι ένας υπεργίγαντας αστέρας

Οι υπεργίγαντες αστέρες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία μεγέθους αστέρων. Μεταξύ αυτών των υπεργιγάντων αστέρων συγκαταλέγεται και ο αστέρας ε του Ηνιόχου ο οποίος ενώ φαίνεται ως αστέρας 3ου μεγέθους, έχει διάμετρο περίπου 2100 φορές μεγαλύτερη της ηλιακής και όγκο 8 Χ 109 μεγαλύτερο του Ηλίου.

Επίσης ο ερυθρός αστέρας Αντάρης (α του Σκορπιoύ) του οποίου η θερμοκρασία είναι μόνο 3000° K παρουσιάζει πολύ μεγάλη φωτεινότητα εξαιτίας του όγκου του που είναι πολύ μεγάλος. Η διάμετρος αυτού είναι 160 φορές μεγαλύτερη της ηλιακής και ο όγκος του 4,1 Χ 106 μεγαλύτερος.