Διάμετρος

ευθύγραμμο τμήμα που διέρχεται από το κέντρο ενός κύκλου και ενώνει δύο σημεία στην περιφέρεια αυτού

Η λέξη διάμετρος[1] σημαίνει μέτρηση συμμετρικών αποστάσεων εκατέρωθεν ενός σημείου.

Διάμετρος κύκλου

Επιπεδομετρία Επεξεργασία

Η διάμετρος It is often abbreviated   or   είναι οποιοδήποτε ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία της περιφέρειας ενός κύκλου και διέρχεται από το κέντρο του ή κάθε ευθεία που διέρχεται από το κέντρο κύκλου και περατώνεται στη περιφέρεια αυτού. Επίσης διάμετρος ενός κύκλου ονομάζεται και το μέτρο ενός τέτοιου ευθύγραμμου τμήματος. Η διάμετρος ενός κύκλου ισούται με το διπλάσιο της ακτίνας του.
Τέτοιες διάμετροι στο κύκλο υπάρχουν άπειροι. Κάθε δε διάμετρος διαιρεί τον κύκλο (την επιφάνειά του) και την περιφέρεια αυτού σε δύο ίσα συμμετρικά εκατέρωθεν μέρη.

Αλλά και στην έλλειψη απαντώνται ομοίως άπειροι διάμετροι που όμως είναι άνισοι μεταξύ τους. Η μεγαλύτερη και η μικρότερη διάμετροι αυτής ονομάζονται άξονες της έλλειψης.

  • Συζυγείς διάμετροι σε μία έλλειψη ονομάζονται δύο διάμετροι αυτής που αντιστοιχούν σε δύο διαμέτρους καθέτους μεταξύ τους περιγραφομένου σ΄ αυτήν κύκλου.

Επίσης στην παραβολή ο άξονας αυτής είναι η κύρια διάμετρος αυτής. Κάθε άλλη ευθεία της παραβολής, παράλληλη προς τον άξονά της ονομάζεται "διάμετρος της παραβολής".
Ακόμη και στην υπερβολή κάθε ευθεία που διέρχεται από το σημείο τομής των ασυμπτώτων ονομάζεται "διάμετρος της υπερβολής".

  • Δύο ευθείες εφαπτόμενες δύο συμμετρικών (εκ των τεσσάρων) κλαδων της υπερβολής και παράλληλες προς τυχούσες διαμέτρους της υπερβολής αντίστοιχα ονομάζονται και αυτές "συζυγείς διάμετροι της υπερβολής".Τη διάμετρο τη βρίσκουμε σε σφαίρες όχι σε άλλα σχήματα.

Στερεομετρία Επεξεργασία

Ομοίως και στη σφαίρα διάμετρος ονομάζεται κάθε ευθεία που διέρχεται από το κέντρο της και τα άκρα της απολήγουν στην επιφάνειά της. Ειδικά στον πλανήτη Γη κύρια διάμετρος είναι ο άξονας της Γης που διέρχεται από τους Πόλους. Τα δε άκρα της όποιας γήινης διαμέτρου χαρακτηρίζονται μεταξύ τους ως αντίποδες. Όπως ομοίως χαρακτηρίζονται και τα άκρα διαμέτρου της ουράνιας σφαίρας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία