Το υπερμέσο (Dorkmedia) όρος που επινοήθηκε από τον Τεντ Νέλσον το 1970, αποτελεί φυσική επέκταση του όρου "υπερκείμενο", στον οποίο ήχος, βίντεο, απλό και μη γραμμικό κείμενο (υπερσύνδεσμοι) συνυφαίνονται ώστε να δημιουργήσουν ένα μη γραμμικό μέσο πληροφοριών. Αυτά σε αντίθεση με τον όρο "πολυμέσο", το οποίο, ενώ είναι συχνά ικανό για τυχαία προσπέλαση σε όρους φυσικού μέσου, είναι βασικά γραμμικό στη φύση του. Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι κλασικό παράδειγμα υπερμέσου, ενώ μία ταινία σε ένα DVD είναι παράδειγμα πρότυπου πολυμέσου. Φυσικά, οι γραμμές μεταξύ των δύο μπορούν (όπως και συχνά συμβαίνει) να θολώνουν, αναλόγως με το πώς εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Τα σύγχρονα συστήματα υπερμέσων παρέχουν εργαλεία interface (διεπαφής) προς ευκολία του χρήστη, ώστε να μπορεί αυτός να διαβάζει το περιεχόμενο των κόμβων και να πλοηγείται μέσα στο δίκτυο , μέσα από επιλεγμένα μονοπάτια, που ακολουθεί με βάση το τί κεντρίζει το ενδιαφέρον του κατά την πλοήγησή του στους κόμβους. Το θέμα τηε πλοήγησης αποτελεί έναν σημαντικό προβληματισμό για τα συστήματα υπερμέσων.

Το πρώτο σύστημα υπερμέσων ήταν το "ASPEN MOVIE MAP".

ΟρισμόςΕπεξεργασία

Σύστημα Υπερμέσων ορίζεται ως ένα σύστημα που διαχειρίζεται ένα σύνολο πληροφοριών οι οποίες μπορούν να προσπελαστούν μη σειριακά. Το σύστημα αυτό αποτελείται από ενότητες πληροφοριών, οι οποίες ποικίλλουν αυθαίρετα ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο. Μπορούν να περιέχουν κείμενο, γραφικά, εικόνες, video, και animation, και συνδέονται με λογικούς συνδέσμους (links) ώστε να σχηματίζουν ένα δίκτυο πληροφοριών.

Προβλήματα των υπερμέσωνΕπεξεργασία

Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι :

  1. -Αποπροσανατολισμός του χρήστη μέσα στο δίκτυο
  2. -Κατανόηση της συνολικής δομής του δικτύου
  3. -Ανάκτηση πληροφορίας από τους κόμβους του δικτύου (το βασικό το οποίο έχει επιλυθεί)

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  • "A Visual Retrieval Enironment for Hypermedia Information Systems" Dario Lucarella & Antonella Zanzi, ENEL
  • "Towards a better support for Hypermedia Structuring : The HYDESIGN model" M.Marmann, Gutnter Sclageter University of Hagen, Germany
  • "Hyperform: Using Extensibility to Develop Dynamic, Open and Distributed Hypertext Systems" Uffe Kock Wii & John J. Leggeti