Το υπογλώσσιο νεύρο αποτελεί το κινητικό νεύρο της γλώσσας. Εκφύεται από τον ομώνυμο κινητικό πυρήνα και αναδύεται από την πρόσθια παρελαϊκή αύλακα, εξέρχεται από το κρανίο από τον υπογλώσσιο πόρο. Πορεύεται προς τα κάτω και εμπρός αρχικά στο γναθοφαρυγγικό διάστημα και μετά στο καρωτιδικό τρίγωνο. Μετά φέρεται στο υπογνάθιο τρίγωνο και στη συνέχεια πορευόμενο επί τα εκτός του υογλωσσικού μυός φθάνει στη γλώσσα, όπου αποσχίζεται στους τελικούς του κλάδους. Από το υπογλώσσιο νεύρο εκφύονται οι εξής κλάδοι:

Το υπογλώσσιο νεύρο

1. Μηνιγγικός κλάδος για τη σκληρή μήνιγγα.

2. Αναστομωτικοί κλάδοι με τα γειτονικά νεύρα.

3. Ο κατιών κλάδος από ίνες Α1 νεύρου, φέρεται προς τα κάτω, πάνω στην έξω καρωτίδα και αναστομώνεται με το κατιόν αυχενικό νεύρο (Α2 και Α3 ίνες) σχηματίζοντας έτσι την αγκύλη του υπογλώσσιου νεύρου.

4. Ο θυρεοϋοειδής κλάδος (αυχενικός κλάδος) νευρώνει τον θυρεοϋοειδή μυ.

5. Ο γενειοϋοειδής κλάδος (αυχενικός κλάδος) για τον ομώνυμο μυ.

6. Οι γλωσσικοί κλάδοι, οι οποίοι νευρώνουν όλους τους μυς της γλώσσας.