Υπουργικό Συμβούλιο (Κύπρος)

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης, που αποτελείται από τους υπουργούς. Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι υπουργοί μετέχουν εκπροσωπώντας τα εκτελεστικά τμήματα της κυβέρνησης. Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το κατεξοχήν όργανο που ασκεί εκτελεστική εξουσία και συνήθως συνέρχεται κάθε Τετάρτη στο προεδρικό Μέγαρο στην Λευκωσία.

ΑΡΘΡΟ 54

του Συντάγματος

1.         Με εξαίρεση την εκτελεστική εξουσία, που σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48 και 49 ρητά διαφυλάσσεται για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οποίοι ενεργούν είτε ξεχωριστά ή από κοινού, το Υπουργικό Συμβούλιο ασκεί εκτελεστική εξουσία σε όλα τα άλλα θέματα, εκτός των θεμάτων που με βάση ρητής διάταξης του Συντάγματος υπάγονται στην αρμοδιότητα  Κοινοτικής Συνέλευσης. Η εκτελεστική εξουσία, που ασκείται από το Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής θέματα:

(α)       Τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβέρνησης της Δημοκρατίας και τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής.

(β)       Τις εξωτερικές υποθέσεις για τις οποίες γίνεται αναφορά στο άρθρο 50.

(γ)        Την άμυνα και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 50.

(δ)       Τον συντονισμό και την εποπτεία όλων των δημόσιων υπηρεσιών.

(ε)        Την εποπτεία και τη διάθεση της περιουσίας που ανήκει στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και του νόμου.

(στ)      Την επεξεργασία νομοσχεδίων πριν την κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων από κάποιον Υπουργό.

(ζ)        Την έκδοση διαταγμάτων και κανονισμών για εφαρμογή νόμων, όπως ορίζουν αυτοί οι νόμοι.

(η)       Την επεξεργασία του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας πριν την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παραπομπές Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία