Η Υψούντα ή Υψούς ήταν πόλη της αρχαίας Αρκαδίας.

Σύμφωνα με τον Παυσανία όταν πέρασε από εκεί η Υψούς αλλά και οι γειτονικές πόλεις ήταν ερειπωμένες και εγκαταλελειμμένες. Ιδρύθηκε από τον Υψούντα ένα από τους 50 γιους του Λυκάονα που της έδωσε και το όνομα του. Ήταν ορεινή πόλη και βρισκόταν στο ομώνυμο όρος σε περιοχή με πολλά άγρια θηρία .

[1]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. ἐρείπια δὲ πόλεων καὶ ἄλλα, Θυραίου μὲν σταδίοις πέντε ἀπωτέρω Παρωρίας καὶ δέκα, τὰ δὲ Ὑψοῦντός ἐστιν ἐν ὄρει κειμένῳ μὲν ὑπὲρ τοῦ πεδίου, καλουμένῳ δὲ Ὑψοῦντι. ἡ δὲ Θυραίου τε καὶ Ὑψοῦντος μεταξὺ ὀρεινὴ πᾶσά ἐστι καὶ θηριώδης: Λυκάονος δὲ εἶναι Θυραῖόν τε καὶ Ὑψοῦντα προεδήλωσεν ἡμῖν ὁ λόγος.Παυσανία Αρκαδικά