Φρακτή (ναυπηγία)

όρος της ναυπηγικής

Φρακτή ή διάφραγμα ή κοινώς μπουλμές (bulkhead) λέγεται στα πλοία το κάθε κατακόρυφο χώρισμα, είτε στα κύτη είτε στα επί μέρους διαμερίσματα, στο εσωτερικό των πλοίων.

Σχεδιάγραμμα φρακτών στο εσωτερικό πλοίου.

Η φρακτή διακρίνεται ανάλογα από το χώρο που βρίσκεται, το λόγο που εξυπηρετεί, ή από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Έτσι διακρίνονται σε:

 • φρακτή εγκάρσια (transverse bulkhead) κάθε φρακτή κάθετη στο διάμηκες του πλοίου.
 • φρακτή διαμήκης (longitunal bulkhead) κάθε φρακτή παράλληλη με το διάμηκες του πλοίου.
 • φρακτή υπερκατασκευών (break bulkhead), που είναι πάνω από το κύριο κατάστρωμα.
 • φρακτή συγκρούσεως (collision bulkhead) που βρίσκεται στη πλώρη και στη πρύμνη.
 • φρακτή μηχανοστασίου (engine room bulkhead) που χωρίζει αυτό από τον άλλο χώρο του πλοίου.
 • φρακτή αντλιοστασίου (pump room bulkhead) που χωρίζει το αντλιοστάσιο από το μηχανοστάσιο και τα κύτη ή δεξαμενές φορτίου.

Κατά τη κατασκευή επί πλέον διακρίνονται σε:

 • φρακτή υδατοστεγή (watertight bulkhead)
 • φρακτή κλιμακωτή (stopped bulkhead)
 • φρακτή μόνιμη (permanent bulkhead)
 • φρακτή μερική (partial bulkhead)
 • φρακτή προσωρινή (temporary bulkhead)
 • φρακτή πυρίμαχη (fire bulkhead) κ.ά.

ΧρησιμότηταΕπεξεργασία

Οι εγκάρσιες και διαμήκεις φρακτές, πέρα από τον λειτουργικό διαχωρισμό του εσωτερικού σε υποχώρους, συμβάλλουν και στην εγκάρσια και διαμήκη ακαμψία και αντοχή του σκάφους. Επιπλέον, εξυπηρετούν τη υδατοστεγανή υποδιαίρεση του εσωτερικού σε περίπτωση διαρροής και σε πολλές περιπτώσεις την παθητική πυροπροστασία των υπόλοιπων μερών του πλοίου.

Στον σχεδιασμό και τοποθέτηση τους λαμβάνεται υπ'όψη ο βαθμός αναγκαιότητας, η λειτουργική σκοπιμότης τους αλλά και η ειδική αποστολή της καθεμιάς από αυτές.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία