Ο φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος που επιβάλλεται στο ετήσιο σύνολο των εσόδων των φυσικών και νομικών προσώπων και οι οποίες προέρχονται από διάφορες πηγές, εργασία, εταιρεία, ακίνητα, μετοχές, τόκους κ.λ.π. Ο φόρος αυτός, αναλόγως της νομικής φύσης της φορολογούμενης μονάδας, επί του εισοδήματος της οποίας επιβάλλεται ο φόρος, διακρίνεται σε δυο κατηγορίες :

  • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ)
  • Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ) ή φόρος επί των κερδών των Ανώνυμων εταιρειών.

Ο φόρος εισοδήματος είναι ο λιγότερο άδικος φόρος, αφού προέρχεται από τη δημιουργία νέου εισοδήματος (μισθού, ημερομισθίου, κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα) του υποκείμενου σε φορολόγηση, φυσικού ή νομικού προσώπου.