Τα φωνήματα αποτελούν τα ελάχιστα στοιχεία/μονάδες μίας γλώσσας, που παρέχουν διακριτική/διαφοροποιητική λειτουργία στο φωνητικό επίπεδο, για το νόημα του γλωσσικού ήχου. Η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των φωνημάτων μίας συγκεκριμένης γλώσσας, και ειδικότερα με τους γλωσσικούς ήχους που έχουν διακριτική/διαφοροποιητική λειτουργία στο γλωσσικό νόημα, είναι η φωνολογία (phonology). Αν τα μορφήματα είναι οι μονάδες της πρώτης άρθρωσης της γλώσσας, τα φωνήματα είναι οι μονάδες της δεύτερης άρθρωσης. Δεν είναι φορείς σημασίας αλλά χρησιμεύουν στο να διαφοροποιούν σημασιολογικά τις μονάδες της πρώτης άρθρωσης, δηλαδή τα μορφήματα. Αν π.χ. στη λέξη «πόνος» ['ponos] αντικαταστήσουμε το αρχικό [p] με το [m] θα προκύψει λέξη με διαφορετική σημασία, «μόνος». Σε αυτή την περίπτωση, οι δύο φθόγγοι έχουν «διακριτική λειτουργία» και αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά φωνήματα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  • φώνημα, στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα