Χαράδρα (αρχαία πόλη)

πόλη της αρχαίας Φωκίδας

Η Χαράδρα ήταν πόλη της αρχαίας Φωκίδας. Βρισκόταν σύμφωνα με τον Παυσανία στις όχθες του ποταμού Χάραδρου, παραπόταμου του Κηφισού[1], κοντά στο σημερινό χωρίο Μαριολάτα. Κατά τον Παυσανία η Χαράδρα ταυτίζεται με την Ομηρική πόλη των Παραποτάμιων, αλλά πιθανώς οι Παραποτάμιοι ήταν άλλη πόλη βρισκόμενη νοτιότερα στην περιοχή της Δαύλειας. Η πόλη βρισκόταν πολύ κοντά στα σύνορα των Φωκέων με την Δωρίδα και τους Οζολούς Λοκρούς. Το 395 π.Χ. η πόλη αυτή έγινε αιτία να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ των Φωκέων και των Λοκρών της Άμφισσας. Ήταν επίσης μία από τις πόλεις που κατέστρεψε ο Περσικός στρατός του Ξέρξη στο πέρασμά του από την Φωκίδα.[2]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Βικιθήκη, Παυσανία Ελλάδος περιήγησις/Φωκικά, Λοκρών Οζόλων Χαράδρα δὲ εἴκοσιν ἀπωτέρω σταδίοις ἐστὶν ὑπὲρ ὑψηλοῦ κειμένη κρημνοῦ, καὶ ὕδατος οἱ ἐνταῦθα σπανίζουσιν ἄνθρωποι, ποτὸν δέ σφισι ποταμός ἐστι Χάραδρος κατερχομένοις ὅσον τρία ἐπ' αὐτὸν στάδια: ἐκδίδωσι δὲ ἐς τὸν Κηφισόν, καί μοι τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ φαίνεται τεθῆναι τοῦ Χαράδρου τῇ πόλει. Χαραδραίοις δὲ Ἡρώων καλουμένων εἰσὶν ἐν τῇ ἀγορᾷ βωμοί, καὶ αὐτοὺς οἱ μὲν Διοσκούρων, οἱ δὲ ἐπιχωρίων εἶναί φασιν ἡρώων
  2. Βικιθήκη, Παυσανία Ελλάδος περιήγησις/Φωκικά, Λοκρών Οζόλων τὰς δὲ αὐτῶν ἡ στρατιὰ καταπρήσασα ἡ μετὰ Ξέρξου γνωριμωτέρας ἐς τὸ Ἑλληνικὸν ἐποίησεν, Ἐρωχὸν καὶ Χαράδραν καὶ Ἀμφίκλειαν καὶ Νεῶνας καὶ Τεθρώνιον καὶ Δρυμαίαν. αἱ δὲ ἄλλαι πλήν γε δὴ Ἐλατείας τὰ πρότερα οὐκ ἐπιφανεῖς ἦσαν, Τραχίς τε ἡ Φωκικὴ καὶ Μεδεὼν ὁ Φωκικὸς καὶ Ἐχεδάμεια καὶ Ἄμβροσσος καὶ Λέδων καὶ Φλυγόνιον ἔτι καὶ Στῖρις.