Χασμωδία είναι ένα στιχουργικό ελάττωμα που δημιουργείται όταν δύο φωνήεντα αντί να δημιουργούν με τη συνίζηση μία συλλαβή τοποθετούνται έτσι ώστε να νοούνται δύο ξεχωριστές συλλαβές. Το φαινόμενο είναι λιγότερο έντονο όταν τα φωνήεντα είναι διαφορετικά και περισσότερο έντονο όταν επαναλαμβάνεται το ίδιο φωνήεν. Η χασμωδία παρατηρείται σε πολλές γλώσσες και σε αυτές που θεωρείται πρόβλημα αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους.

Αντιμετώπιση Επεξεργασία

Προς αντιμετώπιση του φαινομένου της χασμωδίας η κάθε γλώσσα καταφεύγει σε διάφορα μέσα: (Βλ. λήμμα Φθογγικές μεταβολές)

  • Ευφωνικοί ή εφελκυστικοί φθόγγοι, όπως για παράδειγμα το ευφωνικό /n/ στα Ελληνικά. Οἱ ἄγγελοι λέγουσι - λέγουσιν ἄγγελοι. Στα Γαλλικά το ευφωνικό /t/ και /s/: Y a-t-il ?, vas-y, [vazi].
  • Συνίζηση, λατ. cŏ-ăgō - cōgō.
  • Αφαίρεση, Ν.Ελλ. πού ΄σαι;
  • Κράση, Αρχ.Ελλ. καὶ ἐγώ - κἀγώ.