Τόσο στη Φυσική όσο και στη Χημεία ως Χημικό Σύμβολο νοείται ο λατινογράμματος κωδικός που συμβολίζει κάθε χημικό στοιχείο.

Είναι σήμερα γνωστό πως σ΄ όλο τον κόσμο οι επιστήμονες, και όχι μόνο, χρησιμοποιούν κοινά αποδεκτά σύμβολα των χημικών στοιχείων τόσο για λόγους συντομίας όσο και για λόγους αποφυγής σύγχυσης. Αρκετά από αυτά τα σύμβολα συνίστανται από ένα λατινικό γράμμα ή και δύο, π.χ. το γράμμα Ο για το οξυγόνο, το Ν για το άζωτο, το Cl για το χλώριο, το Νi για το νικέλιο κλπ.

Τα περισσότερα αυτών των συμβόλων προέρχονται από τον αγγλικό όρο του αντίστοιχου στοιχείου, ενώ άλλα από τις ελληνικές ή λατινικές ή και αραβικές ονομασίες των στοιχείων. Παράδειγμα ο σίδηρος που συμβολίζεται με το Fe που προέρχεται από την λατινική ονομασία “ferrum”.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία