Πλήρες Όνομα: Κωνσταντίνος Άντζακας

Επάγγελμα: Μηχανικός Υπολογιστών (εκκολαπτόμενος)

Δικτυακός τόπος: constantinosantzakas.blogspot.com (http://constantinosantzakas.blogspot.com)