Εις τοιαύτην κατάστασιν ευτελισμού η εσχάτη ελπίς
ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ

Αιωνία σας η μνήμη!

Ἡ ρομβία ἀφιχθέντος καὶ σταθέντος στὴ γωνιὰ

μελοδίας μας παράγει ἐφρανθεῖς ἡ γειτονιὰ

βγένει πρότον ὁ μπακάλης κὲ μετὰ ὁ γαλατὰς

πλὴν ἀργῇς ἐξερχoμένη κὲ πολὴ τὸ μελετᾷς.


Χαῖρε ληπηρὰ ρονβία

δυστηχὴς εἶμε φεβγῶν

καὶ ἀναχωρῶν ἐν βίᾳ

τὴν νεᾶνις μὴν ἰδών.


Τὴν ἐπάβριον ἡμέραν στὴν γωνίαν μου στὰ θεῖς

καταπλέφσας ἡ ρομβία ἦτον πάλιν ἀφιχθεῖς

ἀηδόνες εἶναι ψάλων, παραδείσια πουλιὰ

πτερουγίζουν καρδερίνε στὰ ξανθά της τὰ μαλιᾶ.


Χαῖρε ἔφθυμος ρομβία

ἡ νεᾶνις κατελθῶν

δῆθεν πῆγε διὰ κομβία

κι' ἐθεάθη ἐξελθῶν.


-Γράψε μου κι εσύ ένα γράμμα...


Παλαιές μελέτες μου με κεντρικό θέμα την καλλιέργεια της αγριοκολοκυθιάς.

Σηγά τον πύργον!
Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρικήν γλώσσαν την Αζορινήν.
Αυτός ο χρήστης ομιλεί παλαιόθεν την Αρχαίαν αιγυπτιακήν.
Αυτός ο χρήστης κατοικεί στην ΕΣΣΔ.
Αυτός ο χρήστης τηρεί μέχρι κεραίας τους κανονισμούς του Copyleft.
Χρήστης που συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Φωνόγραφο.
Αυτός ο χρήστης δε λέει ΤΑΡΩ. Λέει κανονικά, όμως, όλα τα άλλα γράμματα.
40px Αυτός ο χρήστης πιστεύει και εις την θεοκρατίαν.
Σε αυτόν τον χρήστη αρέσουν οι μακρινοί περίπατοι. Ειδικώς όταν τους κάνουν ενοχλητικά άτομα.
Και μην ξεχνάτε! Σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ...
Origensis Opera ἤτοι σύντομος ἱστόρισις τῆς βιοτείας μου

Ἐγεννήθην ἐντὸς τοῦ περασμένου αἰῶνος εἰς χώραν εὑρισκομένην βορείως τοῦ ἀνταρκτικοῦ κύκλου καὶ ὥραν περὶ 5ην πρωινήν. Τὸ γεγονὸς ἐθεωρήθη ἐξαιρετικὸν ὑπὸ ἁπάσης τῆς παγκοσμίου ἀστρολογικῆς κοινότητος καὶ διὰ τοῦτο ἐν συνεδριάσει τῆς Ἀκαδημίας Ἀστρολόγων τῆς Λυῶνος ἀπενεμήθη τῇ μητρί μου εἰδικὸν παράσημον κεκοσμημένον μὲ ὁλοσέμνους βακχικὰς ὀργιαστικὰς παραστάσεις.

Ἀνδρώμενος ἐν πόλει οὖσα πάλαι ποτὲ κέντρον μεγάλων ἱστορικῶν γεγονότων, ὡς ἡ ἐκκοπὴ τῶν ὀνύχων τοῦ βασιλέως τῶν Ἐμμονιτῶν καὶ ἡ εὕρεσις τῆς κεφαλῆς τοῦ ὄνου ὃν ὑπεξήλασε ἡ πριγκίπισσα Γενοβέφα διὰ τὴν ὁριστικὴν μετάβασιν τῆς εἰς τοὺς δρυμούς, ᾐσθανόμην ἐξαίρετος, μὴ ἔχων ὅμως συναίσθησιν διατί. Μόνον ὅταν φθάσας τῇ ἡλικίᾳ τῶν ἑπτὰ καὶ μεταβὰς εἰς τὸ διδασκαλεῖον κατενόησα ὅτι ἡ ἀνωτερότης μου ἔγγυτο στο γεγονὸς τῆς ὑπὸ τῆς φύσεως προικήσεώς μου μὲ ἐννέα ἐπιπλέον χεῖρας (τῷ συνόλῳ δηλαδὴ ἕνδεκα) πρᾶξις οἵα μὲ καθιστοῦσε ἀνώτερον τῶν ἑτέρων συνομιλήκων μου, τῶν μὴ δυναμένων να πράττουσι τάς ταχυγραφίας καὶ τάς πολλαπλὰς ἀσχολίας ἐν αἷς ἐπιδιδόμην ἀριστεύων, ὁμοιάζων βεβαίως κατά τι μὲ ἀρχαίαν συλλογὴν ἱερῶν λειψάνων, κατέχουσαν πεντεκαίδεκα χεῖρας ἑκάστου ἁγίου. Τὸ μοναδικὸν πρόβλημα, τὸ ὁποῖον προεκάλη αὔτη ἡ εὔνοια τῆς φύσεως ἦτο ὅτι ἡ ἀμφίεσίς μου ὄφειλεν ὅπως παραγγέλετε ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τὴν πόλιν Θυρουβανθαπουράναν τῶν νοτίων Ἰνδιών, ἐν οἵᾳ ἐνδιατρίβουσιν εἰδικοὶ ῥάπται μεριμνόντες διὰ τὴν ἔνδυσιν τῶν ὁμοιομάτων τῆς πολυχείρου θέας Κάλλιδος (Κάλλις – Κάλλιδος ἢ Κάλλεως, ἐκ τῆς ἑλληνικῆς λέξεως κάλλος, ἀπομεινάριον τῆς μεταβάσεως ἐκεῖθεν τῶν ἀλεξανδρινῶν στρατευμάτων).

Ἐν τῇ ἡλικίᾳ τῶν ἐννέα εἶχον ἤδη τὴν εὐχέρειαν τῆς κιθαρίσεως πέντε μουσικῶν ὀργάνων (ἀφιερώνων δύο χεῖρας ἐν ἑκάστῳ καὶ χρησιμοποιὼν μία πρὸς διεύθυνσιν τοῦ συνόλου), ὄντας ἐξ αὐτοῦ τὸ μόνον μέλος τῆς τοπικῆς ὀρχήστρας, τῆς παιανιζούσης ἐν ταῖς ἐθνικαῖς ἑορταῖς καὶ ἐπισκέψεσιν ἐξεχουσῶν προσωπικοτήτων.

Τὸ δέκατον πέμπτον ἔτος ἀπὸ γεννήσεώς μου ἐμετέβην διὰ προσκυνηματικοὺς λόγους ἐν κοινοβίω τραπιστριὼν μοναζουσῶν. Αὐτόθι ἐριπούσης τῆς τυπογραφικὴς μηχανῆς ἠναγκάσθην ὅπως μετεγγράψω ἐν μιᾷ νυκτὶ δώδεκα τόμους πολυτιμοτάτων χειρογράφων, συγγραφέντων παρὰ τῆς ἁγίας Λουΐζης , περιεχόντων δὲ λεπτομερεστάτους ὁδηγίας διὰ τὴν ἐγκοπὴν κυάθων (χυδαϊστί: βεντουζῶν), τὴν ἀφαίμαξιν μὲ δρίλακας (χυδαϊστί: βδέλλας), τὴν ζέσην τοῦ περιφήμου καὶ δυσευρέτου βοτάνου Arora Latina πρὸς θεραπείαν τῆς νόσου τοῦ "Ἐλέησον μὲ" καὶ ἄλλα τινὰ χρησιμότατα τῇ συγχρόνῳ ἰατρικῇ ἐπιστήμῃ καὶ φυλλασόμενα ἐρμητικῶς διὰ τῆς αἰωνίου σιωπῆς τῶν τεταγμένων ἀδελφῶν.

Τὸ ὑπόλοιπον μέρος τῆς ζωῆς μου τὸ ἠφιέρωσα μελετῶν καὶ μελετώμενος, μὴ ἀναμειγνυόμενος εἰς κοινωνικὰς συγχρωτίσεις καὶ μερίμνας τοῦ χθονοπλάστου κόσμου, οἷαι φθείρουσι τὰ τρυφερὰς ψυχὰς τῶν νέων ὁδηγούσαι πρὸς τὴν αἰσχροποιὸν ἀσωτίαν καὶ τὴν ἀποχαλίνωσιν τῶν φρενῶν. Περιορίσθην δὲ μόνον εἰς τὴν συναναστροφὴν σεβασμίων ὑπερηλίκων, οἷοι πλέον μὴ δυνάμενοι ὅπως παράσχωσι τὸ κακὸν παράδειγμα προσφέρουσι χρηστὰς νουθεσίας. Μὲ τοιαῦτα ἐφόδια ἐκίνησα τὴν ἐνθάδε μετακένωσιν τῶν γνώσεῶν μου, σκοπὼν ὅπως κενώσας τὴν ἰδικήν μου διάνοιαν καταπληρώσω τάς διανοίας τῶν ἑτέρων.

 
Ενθάδε κείται ο περιλάλητος Πορνοβοσκός μπαρμπα-Ωριγένης, κατόπιν αρνήσεως του Συνδικαλιστικού Συνδέσμου Ιεροεξεταστών δι' ενταφιασμόν του εν χριστιανικώ κοιμητηρίω. Διά να πληροφορηθείτε περί του βίου του ως και περί της φρικτής τελευτής του πατήσατε επί του τάφου του. Πιστέψατέ με δεν θα το θεωρήσει ασέβειαν.
 
Ο Ωριγένης εκδιώκων αθώους χρήστας.

Εντρυφήσαντες εν τω υφισταμένω συνδέσμω θα δυνηθείτε να κατανοήσετε τον λόγον της μεγάλης εκτιμήσεώς μου προς την ομάδαν των κατηγόρων μου. Εάν όχι σας προτρέπω να αναγνώσετε την κοινωνιολογικήν μελέτην του Ευαγγέλου Λεμπέση Η τεραστία κοινωνική σημασία των βλακών εν τω συγχρόνω βίω. Θα τους εκτιμήσετε και υμείς.Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci
Η Ιστοσελίς αύτη αφιερούται εις την ιεράν μνήμην
του αειμνήστου Μαρκησίου ντε Σαδ