Ο Ωγ είναι Βιβλικός γίγαντας που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, του οποίου το ύψος έφθανε τους κέδρους.

Ο Ωγ ήταν βασιλιάς των Βαναναίων που κατοικούσαν τη Χώρα Βασάν της Παλαιστίνης. Οι Ισραηλίτες, σύμφωνα με τις παραδόσεις τους, μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο έφθασαν στη περιοχή Βασάν, όπου και άρχισαν τις αιφνίδιες επιδρομές. Στην προσπάθειά του ο Ωγ να τους αντιμετωπίσει νικήθηκε και φονεύθηκε στην πόλη Εσδραΐν. Τη δε χώρα του Ωγ, που αποτελούσαν εξήντα πόλεις, μετά τη κατάληψή τους ο Μωυσής τις παραχώρησε στη μισή φυλή του Μανασσή (γιου του Ιωσήφ).

  • Αριθμοί κεφ.21:32
  • Δευτερονόμιο κεφ.3