Η πόλη του Ωρωπού κτίστηκε από τον Σέλευκο Α΄ τον Νικάτορα στην ανατολική Συρία.

Σε αυτό συναινούν οι ιστορικοί Αππιανός (Συριακής 57), καθώς και ο Στέφανος ο Βυζάντιος (6ος αι. μ.Χ.)[1]. Ο τελευταίος στο λήμμα του για τον Ωρωπό, διευκρινίζει ότι ο μακεδονικός Ωρωπός ήταν η πατρίδα του γενάρχη της σελευκιδικής δυναστείας, συγχέοντάς τον με την ομόηχη Ευρωπό. Από το σημείο αυτό προέκυψαν προβλήματα μεταξύ διαφόρων ερευνητών για το εαν οι ελληνιστικές πόλεις της Συρίας Ευρωπός και Ωρωπός πρέπει να ταυτιστούν. Από επιγραφή όμως των θεωροδοκών των Δελφών προκύπτει η ύπαρξη της πόλεως Ωρωπού μεταξύ Πέλλας και Ιχνών (σημ. Κουφάλια). Εκτός αυτού πάλι ο Στέφανος ο Βυζάντιος επισημαίνει την ύπαρξη πέντε πόλεων με το όνομα αυτό στην Αργολίδα, Θεσπρωτία, Βοιωτία, Συρία και Μακεδονία. Επίσης σε άλλο σημείο αναφέρει ότι ο Μακεδών είχε δύο υιούς: τον Ευρωπό και τον Ωρωπό, κτίστες των επωνύμων πόλεών τους στην Μακεδονία. Πάντως η συριακή Ευρωπός (και αυτή κτίσμα του Σελεύκου) έχει ταυτιστεί με την παλαιότερη Καρχεμίς, σε τελείως δηλαδή διαφορετικό σημείο με τον Ωρωπό. Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι ο Ευρωπός και ο Ωρωπός ήταν δύο διαφορετικές πόλεις. Η τελευταία πιθανότατα βρισκόταν (πάντα σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο) στην μεγάλη καμπή του Ευφράτη και πλησίον της επίσης μακεδονικής Αμφιπόλεως (η παλαιότερη Θάψακος), στην σημερινή Συρία.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Στο λήμμα Ωρωπός: ...κτισθείσα υπό Νικάτορος, περί ής ο Πολυΐστωρ εν τω περί Συρίας φησίν ούτως, Ξενοφών εν τας αναμετρήσεσι των ορών περί Αμφίπολιν κείσθαι πόλιν Ωρωπόν, ήν πρότερον Τελμησσόν καλείσθαι υπό των κτισάντων. Ταύτην δε φασίν υπό Σελεύκου του Νικάτορος επικτισθείσαν Ωρωπόν ωνομάσθαι από της εν τη Ελλάδι Ωρωπού.