Το .int είναι ένας τομέας ανώτερου επιπέδου (sTLD) στο σύστημα ονομάτων του Διαδικτύου. Το όνομά της προέρχεται από τη διεθνή λέξη "ίντερνετ", που χαρακτηρίζει τη χρήση της για διεθνείς οργανισμούς. Η πρώτη χρήση αυτού του τομέα ήταν από το ΝΑΤΟ, το οποίο είχε προηγουμένως ανατεθεί στον τομέα ανωτάτου επιπέδου .nato.

Σύμφωνα με την πολιτική της IANA βάσει του RFC 1591, το sTLD int προορίζεται για διεθνείς οργανισμούς που βασίζονται σε συνθήκη, όπως ο ΟΗΕ και οργανισμούς ή οντότητες με καθεστώς παρατηρητή από τον ΟΗΕ. Το int θεωρείται ότι έχει τις αυστηρότερες πολιτικές εφαρμογής όλων των TLDs, καθώς συνεπάγεται ότι ο κάτοχος είναι θέμα διεθνούς δικαίου. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία υποβολής αίτησης απαιτεί από τον αιτούντα να αποδείξει ότι είναι πράγματι βασισμένός σε συνθήκη με την παροχή ενός αριθμού καταχώρισης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και ότι έχει ανεξάρτητο νομικό καθεστώς.

Από τον Ιούνιο του 2012, ο τομέας .int αποτελείται από 166 καταχωρήσεις.

Ο υποτομέας eu.int χρησιμοποιήθηκε από τα ιδρύματα που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, τα ονόματα τομέων των προαναφερθέντων ιδρυμάτων μεταφέρθηκαν στο .eu TLD στις 9 Μαΐου 2006 (Ημέρα της Ευρώπης). Όλες οι προηγούμενες διευθύνσεις eu.int παρέμειναν προσιτές για μεταβατική περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. Από το 2017, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ecb.int.