Η εντολή chgrp (από την αγγλική φράση change group) χρησιμοποιείται από χρήστες χωρίς δικαιώματα σε συστήματα τύπου Unix για την αλλαγή της ομάδας (group) που έχει αντιστοιχηθεί σε ένα αρχείο. Σε αντίθεση με την εντολή chown, η chgrp επιτρέπει η σε απλούς χρήστες να αλλάζουν ομάδες, αλλά μόνο αν είναι μέλη στις νέες ομάδες.

Η γενική χρήση της εντολής chgrp είναι:

chgrp group target1 [target2 ..]
 • Η παράμετρος group ορίζει τη νέα ομάδα που πρέπει να δοθεί. Αυτή μπορεί να είναι ένα συμβολικό όνομα ή ένα αναγνωριστικό ομάδας του Unix (group identifier).
 • Η παράμετρος target1 ορίζει τα αρχεία ή τους φακέλους που πρέπει να γίνει η αλλαγή.
 • Η παράμετρος target2 ορίζει επιπλέον αρχεία ή φακέλους που πρέπει να γίνει η αλλαγή.

Παράδειγμα χρήσης

Επεξεργασία
$ ls -l ttt
-rw-r--r--  1 gbeeker staff      545 Nov 04 2004 ttt
$ chgrp system ttt
$ ls -l ttt
-rw-r--r--  1 gbeeker system     545 Nov 04 2004 ttt

Η παραπάνω εντολή αλλάζει την ομάδα του φακέλου ttt σε 'system', με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης που εκτελεί την εντολή είναι μέλος της ομάδας αυτής.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία