Πινγίν

(Ανακατεύθυνση από Pinyin)

To Πινγίν ή επίσημα Χανγιού Πινγίν (Κινεζική: 汉语拼音, Πινγίν: Hànyǔ pīnyīn) είναι το επίσημο φωνητικό σύστημα για μεταγραφή της Μανδαρινής προφοράς των κινεζικών χαρακτήρων με λατινικούς χαρακτήρες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν[1]. Χρησιμοποιείται συχνά για τη διδασκαλία της καθομιλουμένης κινεζικής και πολλές φορές για τη γραφή κινεζικών ονομάτων σε ξενόγλωσσες εκδόσεις.

Το σύστημα Πινγίν αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1950, με βάση προηγούμενες μορφές εκλατινισμού από την κινεζική κυβέρνηση και ολοκληρώθηκε το 1958 αφού αναθεωρήθηκε αρκετές φορές.[2] Ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης (ISO) υιοθέτησε το σύστημα Πινγίν ως διεθνές πρότυπο, το 1982.[3] Το σύστημα υιοθετήθηκε ως επίσημο πρότυπο στην Ταϊβάν το 2009, όπου χρησιμοποιείται για τον εκλατινισμό της γραφής μόνο.

Το δεύτερο πιο γνωστό σύστημα είναι το Γουέιντ-Τζάιλς που εφευρέθηκε το 1859 από τον Τόμας Ουέιντ και αλλάχτηκε το 1892 από τον Χέρμπερτ Τζάιλς. Καθώς το σύστημα αυτό προσομοιώνει τη φωνητική της Μανδαρινικής σε αγγλόφωνα σύμφωνα και φωνήεντα, ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο σε αγγλόφωνους μαθητές. Το σύστημα ήταν σε χρήση σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα στις Η.Π.Α. κυρίως πριν τη δεκαετία του 1980 και μέχρι πρόσφατα ήταν διαδεδομένο στην Ταϊβάν.[4][5]

Εκτός από τη μεταγραφή των φωνητικών διαφέρουν και στη χρήση σημείων τονισμού. Στο σύστημα "Χάνγιου Πινγίν" οι τόνοι εκφράζονται με τονικά σύμβολα πάνω από τις συλλαβές, ενώ στο "Ουέιντ-Τζάιλς" με αριθμούς στο τέλος κάθε συλλαβής.

Η πρώτη προσπάθεια Εκλατινισμού

Επεξεργασία

Το 1605, ο Ιταλός Ιησουίτης ιεραπόστολος Ματέο Ρίτσι (6 Οκτωβρίου, 1552 – 11 Μαΐου, 1610) δημοσίευσε το Xizi Qiji (Hsi-tzu Chi-chi,《西字奇蹟》που σημαίνει «Το θαύμα των Δυτικών γραμμάτων») στο Πεκίνο. Αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο που χρησιμοποιήθηκε το λατινικό αλφάβητο για να αποδώσει την κινεζική γλώσσα.

Πίνακας Πινγίν του Χανγιού Πινγίν

Επεξεργασία

Αυτός ο Πίνακας Πινγίν περιέχει την πλήρη λίστα όλων των συλλαβών του συστήματος "Χανγιού Πινγίν" που περιέχονται στα πρότυπα Κινεζικά.

Πίνακας Πινγίν Αρχικά Πίνακας Πινγίν
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
Ομάδα [ a ] -i zhi chi shi ri zi ci si -i Ομάδα [ a ]
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha zha cha sha za ca sa a
o ο bo po mo fo lo o
e e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se e
ê ye ê
ai ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zhai chai shai zai cai sai ai
ei ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei hei zhei shei zei ei
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao ao
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou ou
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san an
en en ben pen men fen den nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen en
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang ang
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
er er er
Ομάδα [ i ] i yi bi pi mi di ti ni li ji qi xi i Ομάδα [ i ]
ia ya dia lia jia qia xia ia
io yo io
ie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie ie
iai yai iai
iao yao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao iao
iu you miu diu niu liu jiu qiu xiu iu
ian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian ian
in yin bin pin min nin lin jin qin xin in
iang yang niang liang jiang qiang xiang iang
ing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing ing
Ομάδα [ u ] u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su u Ομάδα [ u ]
ua wa gua kua hua zhua chua shua rua ua
uo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo uo
uai wai guai kuai huai zhuai chuai shuai uai
ui wei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui ui
uan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan uan
un wen dun tun nun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun un
uang wang guang kuang huang zhuang chuang shuang uang
ong weng dong tong nong long gong kong hong zhong chong rong zong cong song ong
Ομάδα [ ü ] ü yu ju qu xu ü Ομάδα [ ü ]
ue yue nue lue jue que xue üe
üan yuan juan quan xuan üan
ün yun jun qun xun ün
iong yong jiong qiong xiong iong
Πίνακας Πινγίν b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s Πίνακας Πινγίν
Αρχικά

Πίνακας Πινγίν του Γουέιντ-Τζάιλς

Επεξεργασία

Αυτός ο Πίνακας Πινγίν περιέχει την πλήρη λίστα όλων των συλλαβών του συστήματος "Γουέιντ-Τζάιλς" που περιέχονται στα στάνταρ Κινεζικά.

Πίνακας Ουέιντ-Τζάιλς Αρχικά Πίνακας Ουέιντ-Τζάιλς
p m f t n l k h ch chʻ hs ch chʻ sh j ts tsʻ s
Ομάδα [ a ] ih/ŭ chih chʻih shih jih tzŭ tzʻŭ ssŭ ih/ŭ Ομάδα [ a ]
a a pa pʻa ma fa ta tʻa na la ka kʻa ha cha chʻa sha tsa tsʻa sa a
o ο po pʻo mo fo to tʻo no lo ko kʻo ho cho chʻo jo tso tsʻo so o
ê ê tʻê chê chʻê shê tsê tsʻê ê
ai ai pai pʻai mai tai tʻai nai lai kai kʻai hai chai chʻai shai tsai tsʻai sai ai
ei ei pei pʻei mei fei tei tʻei nei lei kei hei chei shei tsei ei
ao ao pao pʻao mao tao tʻao nao lao kao kʻao hao chao chʻao shao jao tsao tsʻao sao ao
ou ou pʻou mou fou tou tʻou nou lou kou kʻou hou chou chʻou shou jou tsou tsʻou sou ou
an an pan pʻan man fan tan tʻan nan lan kan kʻan han chan chʻan shan jan tsan tsʻan san an
ên ên pên pʻên mên fên tên nên kên kʻên hên chên chʻên shên jên tsên tsʻên sên ên
ang ang pang pʻang mang fang tang tʻang nang lang kang kʻang hang chang chʻang shang jang tsang tsʻang sang ang
êng êng pêng pʻêng mêng fêng têng tʻêng nêng lêng kêng kʻêng hêng chêng chʻêng shêng jêng tsêng tsʻêng sêng êng
êrh êrh êrh
Ομάδα [ i ] i i pi pʻi mi ti tʻi ni li chi chʻi hsi i Ομάδα [ i ]
ia ya tia lia chia chʻia hsia ia
io yo io
ieh yeh pieh pʻieh mieh tieh tʻieh nieh lieh chieh chʻieh hsieh ieh
iai yai iai
iao yao piao pʻiao miao tiao tʻiao niao liao chiao chʻiao hsiao iao
iu yu miu tiu niu liu chiu chʻiu hsiu iu
ien yen pien pʻien mien tien tʻien nien lien chien chʻien hsien ien
in yin pin pʻin min nin lin chin chʻin hsin in
iang yang niang liang chiang chʻiang hsiang iang
ing ying ping pʻing ming ting tʻing ning ling ching chʻing hsing ing
Ομάδα [ u ] u wu pu pʻu mu fu tu tʻu nu lu ku kʻu hu chu chʻu shu ju tsu tsʻu su u Ομάδα [ u ]
ua wa kua kʻua hua chua chʻua shua jua ua
uo wo kuo kʻuo huo shuo uo
uai wai kuai kʻuai huai chuai chʻuai shuai uai
ui wei tui tʻui kui kʻui hui chui chʻui shui jui tsui tsʻui sui ui
uan wan tuan tʻuan nuan luan kuan kʻuan huan chuan chʻuan shuan juan tsuan tsʻuan suan uan
un wen tun tʻun nun lun kun kʻun hun chun chʻun shun jun tsun tsʻun sun un
uang wang kuang kʻuang huang chuang chʻuang shuang uang
ung weng tung tʻung nung lung kung kʻung hung chung chʻung jung tsung tsʻung sung ung
Ομάδα [ ü ] ü chü chʻü hsü ü Ομάδα [ ü ]
üeh yüeh nüe lüe chüeh chʻüeh hsüeh üeh
üan yüan lüan chüan chʻüan hsüan üan
ün yün chün chʻün hsün ün
iung yung chiung chʻiung hsiung iung
Πίνακας Wade–Giles p m f t n l k h ch chʻ hs ch chʻ sh j ts tsʻ s Πίνακας Wade–Giles
Αρχικά

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Snowling, Margaret J.; Hulme, Charles (2005). The science of reading: a handbook. Blackwell handbooks of developmental psychology) 17. Wiley-Blackwell. pp. 320–22. ISBN 1-4051-1488-6.
  2. "Pinyin celebrates 50th birthday". Xinhua News Agency. 2008-02-11. Retrieved 2008-09-20.
  3. "ISO 7098:1982 – Documentation – Romanization of Chinese". Retrieved 2009-03-01.
  4. "Hanyu Pinyin to be standard system in 2009". Taipei Times. 2008-09-18. Retrieved 2008-09-20.
  5. "Government to improve English-friendly environment". The China Post. 2008-09-18. Retrieved 2008-09-20.

Πρόσθετα Στοιχεία

Επεξεργασία
  • Yin Binyong 尹斌庸 and Mary Felley (1990). Chinese Romanization. Pronunciation and Orthography (Hanyu pinyin he zhengcifa 汉语拼音和正词法). Beijing: Sinolingua. ISBN 7-80052-148-6 / ISBN 0-8351-1930-0.
  • Gao, J. K. (2005). Pinyin shorthand: a bilingual handbook = [Pinyin su ji fa]. Dallas, TX: Jack Sun. ISBN 1-59971-251-2
  • Kimball, R. L. (1988). Quick reference Chinese: a practical guide to Mandarin for beginners and travelers in English, Pinyin romanization, and Chinese characters. San Francisco, CA: China Books & Periodicals. ISBN 0-8351-2036-8
  • Uy, Dr. Tim and Jim Hsia (ed.) (2009). Webster's Digital Chinese Dictionary: Advanced Reference Edition. Mountain View, CA: Loqu8 Press. 
  • Wu, C.-j. (1979). The Pinyin Chinese–English dictionary. Hong Kong: Commercial Press. ISBN 0-471-27557-3