Στα Μαθηματικά το supremum (sup) ενός υποσυνόλου κάποιου συνόλου είναι το μικρότερο στοιχείο, που δεν περιέχεται απαραίτητα στο υποσύνολο, το οποίο είναι μεγαλύτερο ή ίσο με όλα τα στοιχεία του υποσυνόλου.

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

sup { 1, 2, 3 } = 3
sup { x ∈ ℝ: 0 < x < 1 } = sup { x ∈ ℝ: 0 ≤ x ≤ 1 } = 1
sup { (-1)n - 1/n : n ∈ ℕ and 0 < n } = 1
sup { a + b: a ∈ A and b ∈ B } = sup(A) + sup(B)
sup { x ∈ ℚ: x2 < 2 } = √2