Αλειφατικός υδρογονάνθρακας

Στη Χημεία και ειδικότερα τη Βιοχημεία ως αλειφατικός υδρογονάνθρακας χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε υδρογονάνθρακας του οποίου τα άτομα συνδέονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούν ανοικτή ευθύγραμμη αλυσίδα με ή χωρίς διακλαδώσεις, και όχι κλειστό δακτύλιο, σε αντίθεση με τον αλεικυκλικό υδρογονάνθρακα

Όπως οι αλειφατικές ενώσεις, ομοίως και οι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες ονομάζονται "άκυκλοι" ή "λιπαροί υδρογονάνθρακες", αν και πολλοί επιστήμονες θεωρούν τους άκυκλους ως υποδιαίρεση των αλειφατικών, παράλληλα με τους αλεικυκλικούς υδρογονάνθρακες που παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες ιδιοτήτων.

Οι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες διακρίνονται σε:

  1. Αλκάνια ή Παραφίνες (κεκορεσμένοι υδρογονάνθρακες).
  2. Αλκένια ή Ολεφίνες (ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό).
  3. Αλκίνια ή Αλκετιλένια (ομοίως ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με ένα όμως τριπλό δεσμό), και
  4. Αλκαδιένια (ακόρεστοι υδρογονάνθρακες που φέρουν 2 διπλούς δεσμούς).