Το αλκοολόμετρο (λέγεται και οινοπνευματόμετρο) είναι ένα όργανο χημικών εργαστηρίων, (εν προκειμένω αραιόμετρο), που χρησιμοποιείται ειδικότερα για τον προσδιορισμό περιεκτικότητας αλκοολούχων υγρών σε αλκοόλη. Αποτελεί το απαραίτητο όργανο της αλκοολομετρίας.

Το όργανο αυτό παρέχει τη δυνατότητα της απ΄ ευθείας ανάγνωσης των αλκοολικών βαθμών, και συγκεκριμένα τα κυβικά εκατοστά της άνυδρης αλκοόλης που περιέχεται σε υπό εξέταση μίγμα 100 κυβικών εκατοστών και απαραίτητα σε θερμοκρασία 15 °C.

Βαθμολόγηση οργάνου Επεξεργασία

Το αλκοολόμετρο είναι μια γυάλινη ερματοφόρα στήλη που καταλήγει στο άνω μέρος σε βαθμολογημένο επιμήκη στέλεχος. Για την αρχική βαθμολόγησή του ρυθμίζεται το φερόμενο έρμα έτσι ώστε το όργανο να βυθίζεται μέχρι το ανώτατο άκρο του στελέχους μέσα σε 100 κ.ε. απόλυτης αλκοόλης και σε θερμοκρασία 15 °C. Έτσι το ανώτατο σημείο του στελέχους σημειώνεται με τον αριθμό 100. Στη συνέχεια εισάγεται το όργανο σε διάλυμα αλκοόλης 95% κατ΄ όγκο όπου και σημειώνεται η ένδειξη 95. Το αυτό επαναλαμβάνεται για διαλύματα 90%, 85%, 80%, 75%, κ.λπ. όπου και σημειώνονται στο στέλεχος οι αντίστοιχοι αλκοολικοί βαθμοί.

Συνεπώς όταν το όργανο εμβαπτισθεί σε αλκολούχο διάλυμα 100 κ.ε. αγνώστου περιεκτικότητας αλκοόλης αρκεί η ανάγνωση της ένδειξης στο σημείο του στελέχους που θα ισορροπήσει στην επιφάνεια του διαλύματος όπου και αποτελεί τον αλκοολικό βαθμό του διαλύματος.

Χρήση οργάνου Επεξεργασία

Η χρήση του αλκοολομέτρου γίνεται πάντα με χρήση θερμομέτρου προκειμένου να επέρχονται οι διάφορες διορθώσεις σύμφωνα με συνοδευτικούς πίνακες όταν υφίσταται διαφορά θερμοκρασίας, από τους 15 °C.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα" τ.7ος, σ.11.