Ο όρος αλληλεγγύη αναφέρεται στην αλληλοβοήθεια μεταξύ ατόμων και ομάδων και στην υποχρέωση τους να παρέχουν αμοιβαία συμπαράσταση και υποστήριξη προς ένα κοινό όφελος.

Εισαγωγή της έννοιαςΕπεξεργασία

Είναι ευρέως γνωστό πως την έννοια της αλληλεγγύης εισήγαγε και ο θεμελιωτής της Κοινωνιολογίας Εμίλ Ντιρκέμ, στα πλαίσια της θεωρίας του για την ανάπτυξη των κοινωνιών, στο έργο του Ο Καταμερισμός της Εργασίας στην Κοινωνία(1893).

ΕίδηΕπεξεργασία

Σύμφωνα με τον Ντιρκέμ υπάρχουν δύο είδη αλληλεγγύης, η μηχανική και η οργανική που αντιστοιχούν στην παραδοσιακή και στην πιο σύγχρονη κοινωνία ανάλογα:

ΜηχανικήΕπεξεργασία

Η μηχανική αλληλεγγύη χαρακτηρίζεται από έναν περιορισμένο καταμερισμό εργασίας, όπου τα άτομα συνδέονται με στενούς δεσμούς μεταξύ τους, παρουσιάζοντας παράλληλα ομοιότητα τόσο στην εργασία όσο και στην εκπαίδευση, τη θρησκευτική καλλιέργεια και τη διαμόρφωση του τρόπου ζωής. Σε αυτές τις κοινωνίες οι οικογένειες είναι αυτάρκεις, αναλαμβάνοντας οι ίδιες τη διαπαιδαγώγηση και τη φροντίδα των μελών τους[1].

ΟργανικήΕπεξεργασία

Η οργανική αλληλεγγύη, η οποία αναπτύσσεται σε πιο προηγμένες και βιομηχανικές κοινωνίες με υψηλότερο επίπεδο καταμερισμού εργασίας, βασίζεται στην εξειδίκευση των ατόμων σε διάφορους κλάδους και στην ανάληψη συγκεκριμένων καθηκόντων. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή των ατόμων τους επιτρέπει παράλληλα να συνεργάζονται και να αλληλοβοηθούνται, έχοντας άμεση εξάρτηση μεταξύ τους, προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας.[2]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία