Αναλυτική χημεία

επιστήμη του διαχωρισμού, ταυτοποίησης και ποσοτικοποίησης χημικών ουσιών σε φυσικά και βιομηχανικά προϊόντα

Αναλυτική χημεία ονομάζεται ο εφαρμοσμένος κλάδος της χημείας που έχει ως αντικείμενο εργασίας και έρευνας την εύρεση της χημικής σύστασης, ποιοτικής (επιβεβαίωση ύπαρξης ή απουσίας των διαφόρων γνωστών χημικών ειδών) και ποσοτικής (εύρεση της ποσοτικής αναλογίας ύπαρξης κάθε επιβεβαιωμένου χημικού είδους), αγνώστων δειγμάτων ύλης.

Η Αναλυτική Χημεία χρησιμοποιεί μία πληθώρα διαδικασιών, κυρίως πειραμάτων, για να καθορίσει τα παραπάνω.

Αναλυτικές μέθοδοι μπορούν να διαχωριστούν σε κλασική και οργανική μέθοδο. Οι κλασσικές μέθοδοι (επίσης γνωστές ως μέθοδοι υγρής χημείας) χρησιμοποιούν διαχωρισμούς όπως καταβύθιση, εκχύλιση και απόσταξη και ποιοτική ανάλυση για το χρώμα, την οσμή, ή το σημείο τήξεως. Η Κλασική ποσοτική ανάλυση επιτυγχάνεται με τη μέτρηση του βάρους ή του όγκου. Οι Ενόργανες μέθοδοι χρησιμοποιούν μια συσκευή για τη μέτρηση σε φυσικές ποσότητες του αναλύτη, όπως η απορρόφηση του φωτός, φθορισμού, ή αγωγιμότητα. Ο διαχωρισμός των υλικών επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τη χρωματογραφία, την ηλεκτροφόρηση ή το πεδίο κλασματοποίηση ροής ως μεθόδους. Η Αναλυτική χημεία επικεντρώνεται επίσης στη βελτίωση των πειραματικών σχεδιασμών, χημειομετρήσεων, καθώς και τη δημιουργία νέων εργαλείων μετρήσεων, ώστε να παρέχουν καλύτερη χημική πληροφορία.

Η αναλυτική χημεία έχει εφαρμογές στην ιατροδικαστική, στη βιοανάλυση, στην κλινική ανάλυση, στην περιβαλλοντική ανάλυση και στην ανάλυση υλικών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία