Αναξώ

μυθικό πρόσωπο, κόρη του Αλκαίου

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Αναξώ αναφέρεται μια θυγατέρα του Αλκαίου και της Αστυδαμείας. Από τον πατέρα της, η Αναξώ ήταν εγγονή του ήρωα Περσέα και της Ανδρομέδας, και ανεψιά του Ηλεκτρύωνα, του Σθενέλου, του Ελείου, του Μήστορα και της Γοργοφόνης. Από την πλευρά της μητέρας της, η Αναξώ ήταν εγγονή του Πέλοπα και της Ιπποδαμείας, ανεψιά του Θυέστη και του Ατρέα. Η Αναξώ είχε αδελφό τον Αμφιτρύωνα και ήταν συνεπώς μέλος του βασιλικού οίκου των Μυκηνών. Σύμφωνα με μία παράδοση, η Αλκμήνη ήταν κόρη της Αναξούς και επομένως ο Αμφιτρύωνας είχε την Αναξώ πεθερά του και όχι αδελφή του, ενώ η Αναξώ ήταν η γιαγιά του μέγιστου ήρωα και ημιθέου Ηρακλή, που αποκαλείται έτσι και «Αλκείδης» από το όνομα του προπάππου του Αλκαίου.


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969