Η αντίδραση Stille ή αντίδραση Kosugi-Migita-Stille είναι οργανική αντίδραση στην οποία μια οργανοκασσιτερική ένωση αντιδρά με αλογονίδιο. Ο καταλύτης είναι μεταλλικό Pd προσροφημένο πάνω σε άνθρακα. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης και το σύμπλοκο τρισ(διβενζυλιδενοακετο)διπαλλάδιο(0), Pd2(dba)3 :

StillereactionGeneralScheme.png


Ο μηχανισμός της αντίδρασης Stille