Αρχή διατήρησης της ορμής

σ

′° με την αρχή διατήρησης της ορμής (Α.Δ.Ο.) το διανυσματικό άθροισμα των ορμών ενός συστήματος σωμάτων παραμένει πάντα σταθερό, αν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν. Η ορμή ενός σώματος είναι διανυσματικό μέγεθος πού είναι ίσο με το γινόμενο της μάζας ενός σώματος επί την στιγμιαία ταχύτητά του.

Η αρχή της διατήρησης της ορμής είναι απόρροια της ομογένειας του χώρου, δηλαδή της συμμετρίας του ως προς τις χωρικές μετακινήσεις των σωμάτων.

Εάν , τότε (η ορμή είναι σταθερή), άρα , όπου η μάζα και η ταχύτητα.

Η συνολική δύναμη που ασκείται στο σώμα πού δέχεται μονάχα εσωτερικές δυνάμεις είναι ίση με: .