Η βαρυτημετρία ή βαρυτομετρία είναι ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος της εφαρμοσμένης γεωφυσικής και ειδικότερα της βαρυτικής γεωφυσικής που αντικείμενό της είναι η μέτρηση της έντασης της βαρύτητας και κατ' επέκταση του όλου βαρυτικού πεδίου της Γης.

Οι μετρήσεις της έντασης της βαρύτητας γίνονται με ειδικά όργανα (διαφόρων τύπων) που λέγονται βαρυτήμετρα ή βαρυτόμετρα. Χάριν αυτών είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αφενός το πεδίο βαρύτητας της Γης αλλά και της ισοδυναμικής επιφάνειας του πεδίου αυτού που λέγεται γεωειδές, ιδιαίτερα αναγκαίου στον ορισμό του μαθηματικού σχήματος της Γης. Εκ του τελευταίου αυτού λόγου η βαρυτημετρία είναι και σπουδαίος βοηθός του παράλληλου κλάδου, της γεωδαισίας.

Το σύνολο των γεωγραφικών τόπων (σημείων) που πραγματοποιούνται βαρυτημετρικές εργασίες συνθέτουν τα λεγόμενα βαρυτημετρικά δίκτυα, βάσει των οποίων συντάσσονται οι βαρυτημετρικοί χάρτες ιδιαίτερα αναγκαίοι σε σεισμολογικές και γεωλογικές έρευνες.