Πηγές
Περιεχόμενο
Τέλος
Παραδείγματα πηγών
Καλές πηγές είναι:
 • Βιβλία
 • Εφημερίδες
 • Αξιοπρεπή περιοδικά
 • Ακαδημαϊκά περιοδικά
 • Billboard

Αναξιόπιστες πηγές:

 • Blogs
 • MySpace
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Κατάλογοι εταιρειών
 • IMDb
 • YouTube
 • Twitter
 • Ο ιστότοπος του οργανισμού ή του θέματος
 • «Προσωπική γνώση»
 • Κάθε πηγή που δεν μπορεί να επαληθευτεί ανεξάρτητα από άλλο συντάκτη.

Οι πληροφορίες στη Βικιπαίδεια πρέπει να είναι αξιόπιστες και επαληθεύσιμες.

Γεγονότα, οπτικές γωνίες, θεωρίες, και απόψεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν έχουν ήδη δημοσιευθεί από αξιόπιστες και φημισμένες πηγές. Οι πηγές πρέπει να έχουν καλή φήμη για έλεγχο των πραγματικών περιστατικών, και ακρίβεια και να είναι ανεξάρτητες από το θέμα. Η παραπομπή σε πηγές είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη ενός λήμματος της Βικιπαίδειας και αποτελεί επίσημη πολιτική για κάθε λήμμα στη Βικιπαίδεια. Οποιοδήποτε υλικό που δεν έχει τεκμηρίωση μπορεί να αμφισβητηθεί και να αφαιρεθεί. Για ακαδημαϊκά θέματα, οι πηγές θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι υπό ομότιμη επιθεώρηση. Οι πηγές πρέπει επίσης να αναφέρονται απευθείας στις αξιώσεις που έχουν υποβληθεί. Για παράδειγμα, οι ισχυροί ισχυρισμοί χρειάζονται πολύ ισχυρές πηγές. Αν δεν είστε σίγουρος αν οι πηγές σας είναι αρκετά καλές, δείτε την Βικιπαίδεια:Αξιόπιστες πηγές, και αν δεν είστε ακόμα σίγουροι, μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές από την Αγορά.

 • Μην χρησιμοποιείτε άλλα λήμματα της Βικιπαίδειας ως πηγές
 • Μην περιλαμβάνετε τις δικές σας απόψεις ή εμπειρίες.

Καλές πηγές

 1. έχουν καλή φήμη για την αξιοπιστία τους: είναι αξιόπιστες πηγές
 2. ανεξάρτητες από το θέμα
 3. είναι επαληθεύσιμες από άλλους συντάκτες


Αν το λήμμα σας δεν παραπέμπει σε αξιόπιστες, ανεξάρτητες πηγές, μπορεί να διαγραφεί.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και το YouTube θα αφαιρεθούν.


Έχει το προτεινόμενο λήμμα σου καλές πηγές;

Το λήμμα μου έχει καλές πηγές Το λήμμα μου δεν έχει καλές πηγές (ακόμη)