Ο Γεωμαγνητισμός (Geomagnetics) είναι επιστημονικός κλάδος της Γεωφυσικής, με κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης το γεωμαγνητικό πεδίο και οτιδήποτε έχει σχέση μ΄ αυτό. Η δε ονομασία του αποτελεί συναίρεση των όρων γεωλογία και μαγνητισμός. Πολλά εγχειρίδια ταυτίζουν τον κλάδο αυτόν με το αντικείμενο της μελέτης του.

Γενικά ο Γεωμαγνητισμός, ως επιστημονικός κλάδος, δεν περιορίζεται μόνο στην υπάρχουσα κατάσταση του γεωμαγνητικού πεδίου αλλά και στην προέλευση, τις μεταβολές στο χρόνο, τον τρόπο που εκδηλώνεται, την μορφή των πόλων, τη μαγνήτιση των πετρωμάτων, την εκπόνηση και έκδοση γεωμαγνητικών χαρτών, καθώς επίσης και στις λεγόμενες μαγνητικές ανωμαλίες, τοπικές ή περιφερειακές, για τις οποίες ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη θεωρία των τεκτονικών πλακών καθώς και σε κάποια άλλα φαινόμενα.
Ειδικότερα για τις γεωμαγνητικές ανωμαλίες, αυτές φέρονται ν΄ αντανακλούν σημαντικές διαφορές μεταξύ των θεωρητικών και πραγματικών τιμών μαγνητικής έντασης σε πολλά σημεία μέτρησης με συνέπεια ν΄ αποτελούν βάση συμπερασμάτων για πιθανή υπο-επιφανειακή δομή και σύνθεση.

Πηγές Επεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τ.17ος, σ.41-42