Με τον όρο διαλεκτικό συνεχές στη γλωσσολογία εννοείται το φαινόμενο ενός γεωγραφικού συνεχούς που παράγεται πάνω στον χάρτη εξαιτίας των κρίκων της γλωσσικής αλυσίδας που συνδέει γειτονικές μεταξύ τους γεωγραφικές περιοχές. Όσο περισσότερο απέχουν μεταξύ τους δυο συγγενείς διάλεκτοι τόσο περισσότερο διαφοροποιούνται. «Η σταδιακή διαβάθμιση των διαλεκτικών διαφορών που εμφανίζει ένα διαλεκτικό συνεχές καθιστά εμφανή τη δυσκολία που υπάρχει, όταν θελήσει κανείς να καθορίσει ένα ακριβές όριο που να διαχωρίζει μια γλώσσα από μια άλλη συγγενή της πάνω στον χάρτη»,[1] δεδομένου ότι τα όρια μεταξύ συγγενών διαλέκτων καθορίζονται κυρίως από ιστορικά και κοινωνικά κριτήρια.[2]

Σημαντικά διαλεκτικά συνεχή στην Ευρώπη στα μέσα του 20ου αιώνα.[α] Το «Βορειοσλαβικό» αναφέρεται στο συνεχές που εμπεριέχει τις Ανατολικές και Δυτικές σλαβικές γλώσσες.

Σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. Η Ρουθηνία των Καρπαθίων λείπει λανθασμένα από το βορειοσλαβικό συνεχές στον χάρτη, παρόλο που τα ρουθηνικά, μια Ανατολική σλαβική διαλεκτική ομάδα σε μετάβαση προς τις Δυτικές σλαβικές, ομιλείται εκεί.

Παραπομπές

Επεξεργασία

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Saussure, F. de [1916] 1979, Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας, μτφρ. Φ. Δ. Αποστολόπουλος, Παπαζήσης, Αθήνα.
  • Haugen, E. 1972, «Dialect, language, nation», στο Sociolinguistics: Selected Readings, επιμ. J. B. Pride & J. Holmes, 97-111, Penguin Books, London.