Αρχή διατήρησης της ορμής

(Ανακατεύθυνση από Διατήρηση ορμής)

Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ορμής (Α.Δ.Ο.) το διανυσματικό άθροισμα των ορμών ενός συστήματος σωμάτων παραμένει πάντα σταθερό, αν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν. Η ορμή ενός σώματος είναι διανυσματικό μέγεθος πού είναι ίσο με το γινόμενο της μάζας ενός σώματος επί την στιγμιαία ταχύτητά του.

Η αρχή της διατήρησης της ορμής είναι απόρροια της ομογένειας του χώρου, δηλαδή της συμμετρίας του ως προς τις χωρικές μετακινήσεις των σωμάτων.

Εάν ΣF=0, τότε P:σταθερό,άρα Pαρχ=Pτελ => m(μάζα) x(επί) ναρχ(αρχική ταχύτητα)=m x vτελ(τελική ταχύτητα)

Η συνολική δύναμη που ασκείται στο σώμα πού δέχεται μονάχα εσωτερικές δυνάμεις είναι ίση με: ΣF=ΔP/ΔΤ