Οι Μερμνάδες ήταν μια δυναστεία που κυβέρνησε την Λυδία για πέντε γενιές από το 717 μέχρι το 546 π.Χ.

Οι Μερμνάδες πήραν την εξουσία όταν ο Γύγης δολοφόνησε τον βασιλιά της Λυδίας της δυναστείας των Ηρακλείδων, Κανδαύλη, με την βοήθεια της βασίλισσας. Η δυναστεία έληξε με την κατάκτηση της Λυδίας από τον Κύρο την περίοδο που βασιλιάς της Λυδίας ήταν ο Κροίσος.

Οι Μερμνάδες

Επεξεργασία

Γενεαλογία Μερμνάδων της Λυδίας

Επεξεργασία
 
 
 
 
Γύγης
βασ. της Λυδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρδυς
βασ. της Λυδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σαδυάττης
βασ. της Λυδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλυάττης
βασ. της Λυδίας
 
 
 
 
 
Κυαξάρης
βασ. της Μηδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κροίσος
βασ. της Λυδίας
 
Αρυενίς
 
Αστυάγης
βασ. της Μηδίας