Δόξα εν υψίστοις Θεώ ...

Η σημαντικότερη θρησκευτική ρήση που φέρεται στο χριστιανικό δόγμα και έχει σχέση με τη γέννηση του Ιησού Χριστού είναι ο ύμνος των Αγγέλων επί του κοσμοϊστορικού εκείνου γεγονότος, που αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Η πλήρης μορφή του οποίου και είναι:

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. (Εκκλησιαστικό κείμενο)
Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. (Κριτικό κείμενο Nestle-Aland)

Όπως είναι γνωστό από τους τέσσερις Ευαγγελιστές που κατέγραψαν την ιστορία της ενανθρώπησης του Ιησού Χριστού μόνο οι δύο Ματθαίος και Λουκάς εξιστορούν το γεγονός της γέννησής του. Εξ αυτών, σημειώνεται ότι, μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιλαμβάνει τη θεία αυτή υμνολογία των Αγγέλων που συνέβη πάνω από τη Βηθλεέμ της Ιουδαίας κατά τη θεία γέννηση, αναφέροντας συγκεκριμένα στο κεφ. Β΄:13-15:

καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων• (14) Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. {15} Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ' αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους• Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.

Ο Αγγελικός αυτός ύμνος υπέρ της Βηθλεέμ ηχεί κάθε χρόνο επί 21 αιώνες στ΄ αυτιά των ανθρώπων όλης της Γης υπενθυμίζοντας το γεγονός της ανατολής του αληθινού φωτός της νέας θρησκείας δια της οποίας αναγεννήθηκε ο άνθρωπος. Ανώνυμος ιερομόναχος του Ζ΄ αιώνα περιγράφει ως ακολούθως το γεγονός της υμνωδίας αυτής:

"Συντεταγμένα αγγελικά τάγματα υμνούν το Θείο Βρέφος.
Συντεταγμένα αγγελικά τάγματα υμνούν τον Θεάνθρωπον Ιησούν.
Συντεταγμένα αγγελικά τάγματα υμνούν τον Κύριον τον Ποιητήν των πάντων.
Την Αγίαν ταύτην νύκτα συνετελέσθη το θαύμα των θαυμάτων.
Η επί Γης ειρήνη των υμνωδών αγγέλων επέφερε την συμφιλίωσιν του πεπτωκότος ανθρώπου με τον Δημιουργόν του.
Την συμφιλίωση του πλάσματος με τον Πλάστην.
Ανυψούντες την κεφλήν προς τα άνω αναφωνούμε
δόξα και τιμή αέναος εις τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον ημών.."

Όπως σημειώνει ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους στοχαστές και συγγραφείς της λατινικής Πατρολογίας, ο Ιερός Αυγουστίνος σχετικά με τον αγγελικό ύμνο:

«…Ο εσπαργανωμένος Χριστός της Βηθλεέμ έφερε τη ειρήνην του αγγελικού ύμνου μέσα εις την ψυχήν του πεπτωκότος ανθρώπου και τον συνεφιλίωσε με τον Δημιουργόν του Θεόν. Εναπόκειται πλέον εις τον άνθρωπον, ν΄ ατενίζη με τα όμματα της ψυχής του, πάντα προς την φάτνην του πτωχού και γλυκυτάτου Ιησού ίνα γέμη η ζωή του από εσωτερική ισορροπίαν και γαλήνην δια να αναγενννάται πνευματικώς μέχρι της συντέλειας των αιώνων.»