Εγχειρίδιο

έργο αναφοράς

Το εγχειρίδιο είναι ένα βιβλίο στο οποίο περιέχονται πληροφορίες ή οδηγίες για ένα θέμα ή για ένα αντικείμενο. Το εγχειρίδιο μπορεί να παρέχει συνοπτικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη χρήση ενός αντικειμένου ή γενικές πληροφορίες, τη θεωρία ή /και τη φιλοσοφία ενός θέματος. Για παράδειγμα ένα εγχειρίδιο που συνοδεύει κάποιο περιοδικό μπορεί να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για τα πρόσωπα και τα θέματα που περιέχονται στο κυρίως υλικό καθώς επίσης και πρόσθετες πληροφορίες για τη συχνότητα έκδοσης. Γενικότερα, υπάρχουν πολλών ειδών εγχειρίδια που καλύπτουν διάφορους τομείς και ουσιαστικά βοηθούν τους χρήστες τεκμηρίων ή αντικειμένων να κατανοήσουν την χρησιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας τους. Αποτελεί πηγή πληροφοριών για τον μέσο πολίτη που επιθυμεί να λάβει γενική γνώση για ένα θέμα, αλλά εργαλείο συμβουλής για έναν επαγγελματία ερευνητή. Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι ένα εγχειρίδιο απευθύνεται στο κοινό/ χρήστες, ενός αντικειμένου καλύπτοντας βασικές πληροφορίες γι’ αυτό το αντικείμενο αλλά και για τους τρόπους χρήσης του. Τέλος, παρατηρείται συχνά τα εγχειρίδια να εκδίδονται σε μικρό/μεσαίο μέγεθος ώστε να είναι εύχρηστα και λειτουργικά στον τρόπο διαχείρισης τους.

Εγχειρίδιο του 1874

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • ΚΑΚΟΥΡΗ, Μ., 1998. Ελληνικές και ξένες πηγές πληροφόρησης. Θεσσαλονίκη: ΑΤΕΙΘ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία