Μαρία Άννα των Βουρβόνων (1689-1720) - Άλλες γλώσσες