Ο εκτελωνιστής είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει την κατ΄ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών δια λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος. Το πρόσωπο αυτό έχει πτυχίο εκτελωνιστού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία του έχει δοθεί κατόπιν εξετάσεων που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Εκτελωνιστικές εργασίες είναι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, οι απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών για την διακίνηση μέσω των τελωνείων, Αλλοδαπών και εγχωρίων εμπορευμάτων. Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για την διακίνηση των υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) κοινοτικών εμπορευμάτων.
Σχετικά Link
Γ.Γ.Π.Σ- ΤΕΛΩΝΕΙΑ
TARIC
Υπηρεσίες
ΠΗΓΗ
Νόμος 718/1977 Περί Εκτελωνιστών

Customs Broker
Customs Brokers are licensed by the Greek Treasury Department to help Business import and export internationally. Customs Brokers are trained with all the customs laws and paperwork necessary to get your products through GR. Customs. Customs Brokers can be as small as one person or as large as a whole corporation. Therefore, if you are on a tight budget it might be worth it to shop around for the best Customs Broker deals. Under Section 718 of the Customs Act only a licensed customs broker may pay any duties fees and account for products. Because there are many different importable and exportable items make sure your Customs Broker is familiar with the process and documentation for your item.