Με τον όρο επιθεώρηση πλοίου (survey) στη ναυτιλιακή ορολογία νοείται ο πάσης φύσεως έλεγχος που γίνεται σε πλοίο ή και ακόμη στο φορτίο που φέρει για τη διαπίστωση της κατάστασής του, προκειμένου να του χορηγηθούν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας.

Οι κυριότερες επιθεωρήσεις που υφίσταται ένα πλοίο είναι:

  • Η αρχική ή πρώτη επιθεώρηση (initial survey).
  • Η ετήσια επιθεώρηση (annual survey).
  • Η περιοδική επιθεώρηση (periodic survey).
  • Η επιθεώρηση επισκευών (repairs survey), μετά από επισκευή(ές).
  • Η ειδική επιθεώρηση (special survey), κάθε 4 χρόνια με δυνατότητα παράτασης (extension of survey). Στη περίπτωση παράτασης στα 2,5 χρόνια μεσολαβεί η ενδιάμεση επιθεώρηση (medial survey).
  • Η γενική επιθεώρηση (για τα υπό ελλην. σημαία Πλοία) 1.
  • Η έκτακτη επιθεώρηση (για τα υπό ελλην. σημαία πλοία) 1.

Τις επιθεωρήσεις διενεργούν ειδικοί επιθεωρητές (surveyors) από τους αναγνωρισμένους Νηογνώμονες ή την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων που συντάσσουν σχετική έκθεση (survey report) προκειμένου να εκδόσουν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και ασφάλειας ή να ανανεώσουν αυτά, περιοδικά ή έκτακτα.

1. Κατά τον Κ.Δ.Ν.Δ. αρθ. 32, για να διαπιστωθεί αν ένα ελληνικό πλοίο είναι ικανό για ασφαλή ναυσιπλοΐα πρέπει να υποστεί "γενική επιθεώρηση" από άποψη ναυπηγική, μηχανολογική, ηλεκρολογική, ναυτιλιακή, τηλεπικοινωνιακή, υγειονομική, πληρότητα και κατάσταση σωστικών μέσων και γενικότερα ασφάλειας πλοίου και επιβαινόντων και να του έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή Πρωτόκολο Γενικής Επιθεώρησης (για τα υπό ελληνική σημαία πλοία).

Κατά το άρθρο 33, η γενική επιθεώρηση επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, κατά δε το άρθρο 34, κάθε σκάφος που παθαίνει βλάβη (μηχανολογική, στα ύφαλα ή έξαλα ή οποιαδήποτε που επειρεάζει τον ασφαλή πλού) του διακόπτονται οι πλόες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές και ακολουθήσει "έκτακτη επιθεώρηση".


Αν στο λιμένα κατάπλου δεν υφίστανται συνεργεία αποκατάστασης ζημίας τότε το πλοίο, είτε αυτοδυνάμως είτε ρυμουλκούμενο άνευ επιβατών ή φορτίου, οδηγείται στο πλησιέστερο λιμένα ικανό για την αποκατάσταση, προκειμένου στη συνέχεια να εφοδιαστεί με ανάλογο πιστοποιητικό.

Παραπομπές Επεξεργασία